IISGNII गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः

श्रीगुरुचरित्र, मराठी (Shri Guru Charitra, Marathi)-GITA PRESS

140.00 140.00

श्रीगुरुचरित्र, मराठी

Reviews